Nhiệt độ khử khuẩn theo chương trình

 Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình

Sai số nhiệt độ

Bước hiển thị áp suất trên màn hình

Sai số áp suất

Chương trình giám sát kép

Brochure
Download the brochure and learn more about this autoclaves capabilities
Download brochure
Need help choosing?
Ready to place your order? we are here to assist you with any questions you may have