Autoclaves for CSSDs, OR and Medical Centers

  1. Dải nhiệt độ làm ấm cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +50C đến 700C. Bước cài đặt 10C
  2. Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0,20C tại 370C
  3. Độ nhậy điều khiển: 0,010C
  4. Nhiệt độ bảo vệ cài đặt: Nhiệt độ làm ấm cài đặt + (10C đến 50C)
  5. Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực: tháng, ngày, giờ phút
Brochure
Download the brochure and learn more about this autoclaves capabilities
Download brochure
Need help choosing?
Ready to place your order? we are here to assist you with any questions you may have