Tủ sấy NIHOPHAWA (dung tích 35 - 108 lít)

Tủ sấy NIHOPHAWA (dung tích 121 - 436 lít)