CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT
 1. NIHOPHAWA-AAO1MBR (1m3/ngày đêm)
 2. NIHOPHAWA-AAO2MBR (2m3/ngày đêm)
 1. NIHOPHAWA-AAO3MBR (3m3/ngày đêm)
 2. NIHOPHAWA-AAO4MBR (4m3/ngày đêm)
 1. NIHOPHAWA-06AT (6 Kg/Giờ)
 2. NIHOPHAWA-10AT (10 Kg/Giờ)
 1. NIHOPHAWA-20AT (20 KG/Giờ)
 2. NIHOPHAWA-25AT (25 KG/Giờ)
 3. NIHOPHAWA-30AT (30 KG/Giờ)
 1. NIHOPHAWA-AAO5MBR (5m3/ngày đêm)
 2. NIHOPHAWA-AAO8MBR (8m3/ngày đêm)
 1. NIHOPHAWA-40AT (40 KG/Giờ)
 2. NIHOPHAWA-50AT (50 KG/Giờ)
 3. NIHOPHAWA-60AT (60 KG/Giờ)
 1. NIHOPHAWA-70AT (70 KG/Giờ)
 2. NIHOPHAWA-80AT (80 KG/Giờ)
 3. NIHOPHAWA-90AT (90 KG/Giờ)
 1. NIHOPHAWA-AAO10MBR (10m3/ngày đêm)
 2. NIHOPHAWA-AAO15MBR (15m3/ngày đêm)
 3. NIHOPHAWA-AAO20MBR (20m3/ngày đêm)
 1. NIHOPHAWA-100AT (100 KG/Giờ)
 2. NIHOPHAWA-110AT (110 KG/Giờ)
 3. NIHOPHAWA-120AT (120 KG/Giờ)
 1. NIHOPHAWA-AAO30MBR (30m3/ngày đêm)
 2. NIHOPHAWA-AAO40MBR (40m3/ngày đêm)

 

 1. NIHOPHAWA-130AT (130 KG/Giờ)
 2. NIHOPHAWA-140AT (140 KG/Giờ)
 3. NIHOPHAWA-150AT (150 KG/Giờ)
 1. NIHOPHAWA-AAOMBR (> 1000m3/ngày đêm)