Hệ thống xử lý nước thải Y tế (Công suất > 1000 m3/ngày đêm)

Hệ thống xử lý nước thải Y tế (Công suất 50 - 80 m3/ngày đêm)

Hệ thống xử lý nước thải Y tế (Công suất 400 - 950 m3/ngày đêm)

Hệ thống xử lý nước thải Y tế (Công suất 10 - 80 m3/ngày đêm)

Hệ thống xử lý nước thải Y tế (Công suất 100 - 350 m3/ngày đêm)

Hệ thống xử lý nước thải Y tế (Công suất 1 - 8 m3/ngày đêm)