Dải nhiệt độ sấy cài đặt Từ nhiệt độ môi trường +50C đến 3000 Bước cài đặt 10C
Độ đồng đều nhiệt độ
± 30C tại 1500C
Độ nhậy điều khiển
0,10C
Nhiệt độ bảo vệ cài đặt
Nhiệt độ sấy cài đặt + (50C đến 100C)
Hẹn giờ làm việc theo thời gian thực
Tháng, ngày, giờ, phút
Thời gian sấy
1 phút đến 99 giờ 59 phút, bước đặt 1 phút hoặc liên tục
Chức năng làm nguội
Làm mát vật sấy khi kết thúc chu trình sấy
Thời gian làm nguội với chế độ chạy không tải ở 1500C là 15 phút
Hoạt động từ đầu cho đến kết thúc khi nhiệt độ trong buồng giảm xuống ≤ 800C trên màn LED hiển thị chữ “End”
Brochure
Download the brochure and learn more about this autoclaves capabilities
Download brochure
Need help choosing?
Ready to place your order? we are here to assist you with any questions you may have