Autoclaves for CSSDs, OR and Medical Centers

  1. Nhiệt độ khử khuẩn theo chương trình
  2. Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình
  3. Sai số nhiệt độ
  4. Bước hiển thị áp suất trên màn hình
  5. Sai số áp suất
  6. Chương trình giám sát kép
Brochure
Download the brochure and learn more about this autoclaves capabilities
Download brochure
Need help choosing?
Ready to place your order? we are here to assist you with any questions you may have