Autoclaves for CSSDs, OR and Medical Centers

  1. Nhiệt độ khử khuẩn theo chương trình
  2. Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình
  3. Sai số nhiệt độ
  4. Bước hiển thị áp suất trên màn hình
  5. Sai số áp suất
  6. Chương trình giám sát kép

Nhiệt độ khử khuẩn

Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình

Sai số nhiệt độ

Bước hiển thị áp suất trên màn hình

Sai số áp suất

Chương trình giám sát kép

Nhiệt độ khử khuẩn
Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình
Sai số nhiệt độ
Bước hiển thị áp suất trên màn hình
Sai số áp suất
Chương trình giám sát kép
Nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số 
Hệ thống điều khiển tự động
Nhiệt độ khử khuẩn
Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình
Sai số nhiệt độ
Bước hiển thị áp suất trên màn hình
Sai số áp suất
Chương trình giám sát kép

 

Nhiệt độ khử khuẩn theo chương trình

 Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình

Sai số nhiệt độ

Bước hiển thị áp suất trên màn hình

Sai số áp suất

Chương trình giám sát kép

 

Nhiệt độ khử khuẩn theo chương trình

 Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình

Sai số nhiệt độ

Bước hiển thị áp suất trên màn hình

Sai số áp suất

Chương trình giám sát kép

 

Nhiệt độ khử khuẩn theo chương trình

 Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình

Sai số nhiệt độ

Bước hiển thị áp suất trên màn hình

Sai số áp suất

Chương trình giám sát kép

 

Nhiệt độ khử khuẩn theo chương trình

 Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình

Sai số nhiệt độ

Bước hiển thị áp suất trên màn hình

Sai số áp suất

Chương trình giám sát kép

Hệ thống điều khiển tự động bằng bộ vi xử lý trung tâm (CPU)
Nhiệt độ khử khuẩn theo chương trình cài đặt sẵn121ºC đến 136ºC tương đương áp suất làm việc buồng khử khuẩn 1,1 kgf/cm2 đến 2,4 kgf/cm2
Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình
0,1 độ C
Sai số nhiệt độ
± 0,3 độ C
Bước hiển thị áp suất trên màn hình
0,1kgf/cm2
Sai số áp suất
± 0,1kgf/cm2
Chương trình giám sát képKết hợp giám sát kỹ thuật số nhiệt độ, áp suất cơ học cho các kết quả kiểm tra chéo chính xác, người sử dụng có thể giám sát bằng hai thông số nhiệt độ và áp suất trên màn cảm ứng LCD
Có 15 chương trình khử khuẩn tự động được cài đặt sẵn 
Nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số có thể cài đặt100oC đến 140oC
Thiết bị tự động kiểm soát chu trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc
Tự động làm khô vật hấp bằng máy hút chân không
Chương trình tự động kiểm tra lỗi trong suốt quá trình hoạt động
Hệ thống điều khiển tự động bằng bộ vi xử lý trung tâm (CPU)
Nhiệt độ khử khuẩn theo chương trình cài đặt sẵn121ºC đến 136ºC tương đương áp suất làm việc buồng khử khuẩn 1,1 kgf/cm2 đến 2,4 kgf/cm2
Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình
0,1 độ C
Sai số nhiệt độ
± 0,3 độ C
Bước hiển thị áp suất trên màn hình
0,1kgf/cm2
Sai số áp suất
± 0,1kgf/cm2
Chương trình giám sát képKết hợp giám sát kỹ thuật số nhiệt độ, áp suất cơ học cho các kết quả kiểm tra chéo chính xác, người sử dụng có thể giám sát bằng hai thông số nhiệt độ và áp suất trên màn cảm ứng LCD
Có 15 chương trình khử khuẩn tự động được cài đặt sẵn
Nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số có thể cài đặt100oC đến 140oC
Thiết bị tự động kiểm soát chu trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc
Tự động làm khô vật hấp bằng máy hút chân không
Chương trình tự động kiểm tra lỗi trong suốt quá trình hoạt động

 

Hệ thống điều khiển tự động bằng bộ vi xử lý trung tâm (CPU)
Nhiệt độ khử khuẩn theo chương trình cài đặt sẵn121ºC đến 136ºC tương đương áp suất làm việc buồng khử khuẩn 1,1 kgf/cm2 đến 2,4 kgf/cm2
Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình0,1 độ C
Sai số nhiệt độ ± 0,3 độ C
Bước hiển thị áp suất trên màn hình0,1kgf/cm2
Sai số áp suất ± 0,1kgf/cm2
Chương trình giám sát kép Kết hợp giám sát kỹ thuật số nhiệt độ, áp suất cơ học cho các kết quả kiểm tra chéo chính xác, người sử dụng có thể giám sát bằng hai thông số nhiệt độ và áp suất trên màn cảm ứng LCD
Có 15 chương trình khử khuẩn tự động được cài đặt sẵn
Nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số có thể cài đặt100oC đến 140oC
Thiết bị tự động kiểm soát chu trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc
Tự động làm khô vật hấp bằng máy hút chân không
Chương trình tự động kiểm tra lỗi trong suốt quá trình hoạt động
Hệ thống điều khiển tự động bằng bộ vi xử lý trung tâm (CPU)
Nhiệt độ tiệt trùng theo chương trình cài đặt sẵn121ºC đến 136ºC tương đương áp suất làm việc buồng tiệt trùng 1,1 kgf/cm2 đến 2,4 kgf/cm2
Bước hiển thị nhiệt độ trên màn hình
0,1 độ C
Sai số nhiệt độ
± 0,3 độ C
Bước hiển thị áp suất trên màn hình
0,1kgf/cm2
Sai số áp suất
± 0,1kgf/cm2
Chương trình giám sát képKết hợp giám sát kỹ thuật số nhiệt độ, áp suất cơ học cho các kết quả kiểm tra chéo chính xác, người sử dụng có thể giám sát bằng hai thông số nhiệt độ và áp suất trên màn cảm ứng LCD
Có 15 chương trình tiệt trùng tự động được cài đặt sẵn
Nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số có thể cài đặt100oC đến 140oC
Thiết bị tự động kiểm soát chu trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc
Tự động làm khô vật hấp bằng máy hút chân không
Chương trình tự động kiểm tra lỗi trong suốt quá trình hoạt động