1. NIHOPHAWA-AAO10MBR (10m3/ngày đêm)
  2. NIHOPHAWA-AAO15MBR (15m3/ngày đêm)
  3. NIHOPHAWA-AAO20MBR (20m3/ngày đêm)
  1. NIHOPHAWA-AAO30MBR (30m3/ngày đêm)
  2. NIHOPHAWA-AAO40MBR (40m3/ngày đêm)