Tủ sấy tiệt trùng 32 lít
Dải nhiệt độ làm ấm cài đặtTừ nhiệt độ môi trường +5 độ C đến 70 độ C Bước cài đặt 1 độ C
Độ đồng đều nhiệt độ ± 0,2 độ C tại 37 độ C
Độ nhậy điều khiển
0,01 độ C
Nhiệt độ bảo vệ cài đặtNhiệt độ làm ấm cài đặt + (1 độ C đến 5 độ C)
Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thựctháng, ngày, giờ phút
Thời gian làm ấm1 phút đến 99 giờ 59 phút, 23 ngày, bước đặt 1 phút hoặc liên tục

Autoclaves for CSSDs, OR and Medical Centers

  1. Dải nhiệt độ làm ấm cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +50C đến 700C. Bước cài đặt 10C
  2. Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0,20C tại 370C
  3. Độ nhậy điều khiển: 0,010C
  4. Nhiệt độ bảo vệ cài đặt: Nhiệt độ làm ấm cài đặt + (10C đến 50C)
  5. Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực: tháng, ngày, giờ phút
Dải nhiệt độ làm ấm cài đặtTừ nhiệt độ môi trường +50C đến 700C Bước cài đặt 10C
Độ đồng đều nhiệt độ ± 0,20C tại 370C
Độ nhậy điều khiển0,010C
Nhiệt độ bảo vệ cài đặt Nhiệt độ làm ấm cài đặt + (10C đến 50C)
Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực tháng, ngày, giờ phút
Thời gian làm ấm 1 phút đến 99 giờ 59 phút, 23 ngày, bước đặt 1 phút hoặc liên tục
Dải nhiệt độ làm ấm cài đặtTừ nhiệt độ môi trường +50C đến 700C Bước cài đặt 10C
Độ đồng đều nhiệt độ ± 0,20C tại 370C
Độ nhậy điều khiển 0,010C
Nhiệt độ bảo vệ cài đặt Nhiệt độ làm ấm cài đặt + (10C đến 50C)
Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực tháng, ngày, giờ, phút
Thời gian làm ấm 1 phút đến 99 giờ 59 phút, 23 ngày, bước đặt 1 phút hoặc liên tục
Dải nhiệt độ làm ấm cài đặtTừ nhiệt độ môi trường +50C đến 700C Bước cài đặt 10C
Độ đồng đều nhiệt độ ± 0,20C tại 370C
Độ nhậy điều khiển 0,010C
Nhiệt độ bảo vệ cài đặt Nhiệt độ làm ấm cài đặt + (10C đến 50C)
Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực tháng, ngày, giờ phút
Thời gian làm ấm 1 phút đến 99 giờ 59 phút, 23 ngày, bước đặt 1 phút hoặc liên tục
Dải nhiệt độ làm ấm cài đặtTừ nhiệt độ môi trường +50C đến 700C Bước cài đặt 10C
Độ đồng đều nhiệt độ ± 0,20C tại 370C
Độ nhậy điều khiển 0,010C
Nhiệt độ bảo vệ cài đặt Nhiệt độ làm ấm cài đặt + (10C đến 50C)
Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực tháng, ngày, giờ, phút
Thời gian làm ấm 1 phút đến 99 giờ 59 phút, 23 ngày, bước đặt 1 phút hoặc liên tục

 

Dải nhiệt độ làm ấm cài đặt Từ nhiệt độ môi trường +50C đến 700C Bước cài đặt 10C
Độ đồng đều nhiệt độ ± 0,20C tại 370C
Độ nhậy điều khiển
0,010C
Nhiệt độ bảo vệ cài đặtNhiệt độ làm ấm cài đặt + (10C đến 50C)
Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực tháng, ngày, giờ phút
Thời gian làm ấm 1 phút đến 99 giờ 59 phút, 23 ngày, bước đặt 1 phút hoặc liên tục